Teorie souřadnicových systémů


Od: Zerpentos

Umístění: Ouroborosův tunel

Předmluva
I přesto, že již existuje spousta teorií a bylo vytvořeno spousta výzkumů, Submachine i nadále zůstává záhadou. Nicméně bylo vypracováno pouze pár studií zabývajících se technologickými a matematickými aspekty Submachine a sítí Submachine, neboli Sub-netu.

Tato esej se bude zabývat historickým vývojem Submachine z obecně matematického hlediska, z nějž vyvodí závěr.


Historie a vývoj

Definice Submachine

Abychom mohly vytvořit úvahu o historii Subnetu, musíme si prvně definovat pojem Submachine. V této eseji tudíž je Submachine bráno jako terminál se vstupním panelem souřadnicového systému. Pokud jsou zadány souřadnice a bylo zmáčknuto tlačítko, spustí se algoritmus, jenž přepraví uživatele na místo určené zadanými souřadnicemi. V podstatě je Submachine teleportační zařízení - teleportér. Toto je definice, kterou bude tato esej používat, ale mějte na paměti, že jako Submachine může být bráno i jako obecný termín pro místo, ve kterém se teleportér právě nachází [=Lokace].

Kořenové/Výchozí Submachiny

První Submachine byl vytvořen nejmenovaným vědcem roku 1904. V těchto letech byly technologie ve srovnání s dneškem dosti primitivní. Ale i přesto byly tehdejší vědci schopni vytvořit něco, co bylo vývojově napřed 20. století.

První Submachine byl pojmenován Root [=Anglicky kořen, počáteční bod], a na základě kvalitativních výzkumů se zdálo, že se toto místo nacházelo v rozlehlé podzemní jeskyni, a proto ono jméno, Submachine, neboli Submerged Machine [=Ponořený stroj].

Mezi některé prvky tohoto Submachine patřil například sériově zapojený osvětlovací systém, reproduktory/mikrofony, kabely a intenzivně studovaná "pozorovací místnost" jenž byla instalována pravděpodobně až o mnoho déle, kolem padesátých let, a to nejspíše díky dostupnosti video-technologií.

Nicméně zde můžeme pozorovat nedostatek umělé inteligence, místo níž zde bylo mnoho uspořádaných skupin přístrojů určených pro specifické úkoly, navržené tak aby byly ručně ovládány lidmy. Měli by, jsme si také všimnout toho, že tyto zařízení byly nejspíše určeny k práci pouze ve spojení s určitým testovacím prostředím. Mohl by být Submachine tedy lidským projektem?

Pak zde máme samotné Submachine. Je to přístroj umístěný uprostřed vstupní místnosti, který na základě použití dvou proměnných (Nejspíše reprezentujících Xovou a Ylonovou souřadnici v kartézském souřadnicovém systému), umožňuje teleportaci uživatele na specifické místo. Toto místo je určené pomocí skupiny šesti šifrovacích destiček [Cipher Plates].
Pokud je celkem 6 šifrovacích destiček s dvěma možnými kombinacemi poskládání, tak z toho lze vyvodit, že se můžeme dostat na maximálně 43 různých lokací.

Ale tyto kombinace jsou pouze z prvního kvadrantu kartesiánského systému souřadnic. Z toho můžeme vyvodit to, že v tomto Submachine neexistují záporné hodnoty, tudíž neexistuje 2, 3 ani 4 kvadrant.

Je tedy zřejmé, že první Submachine funguje ve velice systematickém stylu. Například, pokud je 'a' levý slot na cipher plate a 'b' je pravý slot na cipher plate, tak:

Uživatel zadá a.
Jestliže a=0, nastav x=0 z (x,y).
Uživatel zadá b.
Jestliže b=0, nastav y=0 z (x,y).
Z databáze, (x,y)=(0,0)=_počátek..
Tudíž, pošli uživatele na _počátek.

Tato esej bude odkazovat na první Submachine jako "Kořenový Submachine" [Root Submachine] a bude jej brát jakožto druh Submachinu.

XYZ Submachiny

Submachine který je zaměřený na použití kombinace troj-souřadnicového systému. Zdá se být více kompaktním a má větší rozsah funkčností. Již není připojené k velkému množství kabelů a trubek, ale funguje zcela samostatně. Toto napovídá tomu, že má v sobě zabudovaný jakýsi zdroj energie. Dále zohledňuje 3 souřadnicové proměnné: x, y a z.

Stejně jako kořenový Submachine, tento novější Submachine může také pracovat pouze v rozsahu prvního kvadrantu (Nepodporuje záporné hodnoty souřadnic), ale tentokrát na troj-rozměrné souřadnicové síti. Toto nám dovoluje přístup k daleko většímu množství míst které může zaměřit jak je ukázáno v příkladu, pomocí a=x, b=y a c=z.

Uživatel zadá a.
Jestliže a=2, nastav x=2 z (x,y,z).
Uživatel zadá b.
Jestliže b=5, nastav y=5 z (x,y,z).
Uživatel zadá c.
Jestliže c=7, nastav z=7 z (x,y,z).
Z databáze, (x,y,z)=(2,5,7)=_257.
Tudíž, pošli uživatel na _257.

Dále by jsme si měli všimnout zajímavosti, že oba modely Submachinů podporují souřadnice hodnoty menší nebo rovné 9 (0 < x < 9). Povšimněte si však, že Kořenové Submachiny by potencionálně mohly překonat toto omezení, vzhledem k tomu, že existují důkazy o tom, že existuje více jak 9 druhů cipher platů - Lokace 553 napovídá o možnosti o existenci až 12 cipher platů.

Je také důležité vzít v potaz Smyčku [Loop], o které bylo spekulováno jakožto pravé formě Submachine. To, co je o Loopu tak zajímavé je to, že je to tak neuvěřitelný krok kupředu oproti předchozím Submachine technologiím. I přes to, že se neteleportujeme ze souřadnic na souřadnice, ale přecházíme po souřadnicích, které jsou ukazovány na přístroji který jsme zde našli.

I přes to, že tento souřadnicový systém funguje pouze na dvou-rozměrné úrovni (x,y), obsahuje šíři souřadnic X∈Z a Y∈Z, tudíž se rozšiřuje do nekonečna v obou směrech. Teď již tedy máme systém, který zahrnuje všechny 4 kvadranty. Navíc, dřívější lidské vlastnictví se zde přestává uplatňovat, jelikož se jeví jako možné to, že Loop není výtvorem člověka, ale spíše Submachinu samotného.

Pokud si vezmeme oblast obranného systému jakožto další příklad. Konečně si můžeme všimnout plně-rozvinutého trojrozměrného systému, kde X∈Z a Y∈Z. Při pohledu na mapu zamoření Subnetu [Subnet Infestation Map] můžeme logicky vyvodit to, že je jádro [Core], na mapě zaznamenáno jako C, středem souřadnicového systému (0,0). A jestli že ano, tak máme nekonečný rozvoj v jak kladných tak záporných hodnotách/směrech.

Na prokázání konceptu tří-dimenzionality můžeme prozkoumat mřížku [the grid], která se objeví předtím, než opustíme obranný systém subnetu v přemísťovači S1 [S1 Mover]. Tato mřížka nám vyzobrazuje tři osy, zcela jednoznačně reprezentujícíc x, y a z, naznačující tří-dimensionální možnost cestování. Přemísťovač samotný cestuje podél osy z.

Je zřejmé, že za nějaký čas začaly lidé ze Submachine odcházet, jelikož se začalo stávat více samo-udržovatelným systémem. Je nejasné, jestli lidé nebo samotné Submachine vyvinulo umělou inteligenci která je k vidění na Okraji [The Edge], ale pointou je existence umělé inteligence. S ohledem na to, že byl Root jasně udržován lidmy, takovýto systém již není v The Edge zapotřebí. Místo toho můžeme najít v binárních vrtvách obranného systému Subnetu všemožné grafy a různé algorytmy [Neboli Protokoly]. Obranný systém Subnetu je schopný schromažďovat výsledky a chovat se na základě danných protokolů.

Jenomže, díky tomu, že může být tento Systém spravován pomocí fyzických terminálů, musí být stále prováděná určitá forma údržby a kontroly. Není pochyb o tom, že je toto prováděno Sub-boty, kteří fungují velmi systematicky. Sub-boti jsou nedílnou součástí udržovací infrastruktury obranného systému Subnetu. Toto můžeme nalést ve formě identifikačních karet, vstupních bodů identifikačních čísel [pIDN {=Personal IDentification Number}] a terminálových vstupů. V určitou chvíli si může binární program obranného systému Subnetu vyžádat pomoc s opravou funkce - ale nemůže opravovat sám sebe a potřebuje vnější pomoc.

Dále pak víme o tom, že sub-boti pravidelně navštěvují xyz souřadnice pro ujištění toho, že je vše plně funkční a bez závady. Důkaz můžeme najít v lokaci 947, kde se díky rozbití trubky zmenšilo množství získané sub-energie z wisdom gemu o 20%. Sub-bot se tak vydal aby tuto havárii nahlásil. Není ale známo, co se stane poté, je jen pravděpodobné, že se tato událost zanese do veliké "knihovny" nebo "archívu", který se nachází buď v The Edge nebo přímo v The Core.

Absolutní a Relativní souřadnice

Tato esej pracuje s dvěma postuátovými systémi souřadnic - absolutní a relativní. Absolutní souřadnice jsou ty které využívá 3-proměnný Submachine,. Relativní souřadnice jsou pozice relativní vůču absolutním souřadnicím. (Například, určíme si relativní počítačení hodnotu [0,0] na absolutní souřadnice [100, -100], poté je tedy relativní souřadnice [10, -10] v absolutních souřadnicích [110, -110]; pozn; překladatele).

Odkaz Rootu

Root Submachiny nebyly po objevení novějších Submachine zapomenuty uplně. Pro toto je potřeba uvést příklad.

Absolutní souřadnice Rootu je 552, ale relativně vůči sobě je na (0,0). Cipher Platy teď tedy dovolují přemisťování z tohoto relativního místa na místa jiná. Mohly by být užiti například na přesun do lokace jako (1,2). Toto tedy napovídá tomu, že by jsme byly jednu X jednotku a dvě Y jednotky od původního místa, ale i tak jsme stále na absolutních souřadnicích 552, z čehož můžeme vyvodit to, že xyz souřadnice nejsou souřadnice míst, ale spíše souřadnice jednotlivých krychlových nebo sférických míst v prostoru. (Neboli, prostor Subnetu je rozdělený na souřadnice systému xyz, které umožňují přesun na určitý úsek subnetu, ale souřadnicový systém xy dále umožňuje přesun uvnitř tohoto úseku systému xyz; pozn. překladatele)

Jestli mají každé absolutní souřadnice svůj vlastní desing Cipher Platů není ještě známo. Nicméně na tom nesejde, jelikož různé Kořenové Submachiny jsou na sobě uplně nezávislé.

Cipher Platové terminály byly od zahájení SNEE nalezeny na dalších souřadnicích, jako například 076, 218, 378, 553 a 837.

Smyčky

Smyčka a smyčky obecně fungují pomocí absolutního a relativního souřadnicového systému. Každá jednotlivá smyčka má svůj relativní výchozí bod, a rozšiřuje se do nekonečna v obou směrech relativně od svého počátku. Nicméně je ale každá jednotlivá smyčka umístěná absolutně na obrovské dvou nebo možná troj-rozměrné nekonečné mřížce. Když je v rámci smyčky aktivován teleporter, je možné že si pouze vybere náhodné absolutní xysouřadnice a uživatele tam přemístí.

Závěrem

Subnet je polem nezávislých lokací vzájemně propojených teleportačními stroji nazývanými Submachine. Tento systém je založen na několika souřadnicových systémech - Největší je nekonečně se rozšiřující ve všech směrech (x, y a z).


Submachine býval lidským projektem který měl být progresivně více pokročilým a samostatným. Momentálně je veškerý průzkum Sub-netu pouze v prvník kvadrantu, ale pokud je sférický model Submachine správný, tak dokonalejší Submachiny s podporou negativních souřadnic umožní průzkum ostatních třech kvadrantů.

Shrnutí

 • Submachine je teleportační přístroj který funguje na základě souřadnicového systému.
 • Souřadnicový systém Submachine se během času vyvíjel. Prvně byl dvou-rozměrný a měl omezenou šíři. Pak se stal troj-rozměrným a vyvinul se až do šíře -∞ < xyz < ∞
 • Existují dva druhy souřadnic, absolutní a relativní.
  ◦Absolutní souřadnice jsou souřadnice typu xyz a jsou definované s výchozího bodu (Nejspíše The Core).
  ◦Relativní souřadnice jsou založené na kombinaci Cipher Platů.
  ◦Každé absolutní souřadnice mohou mít své vlastní kombinace relativních souřadnic.
 • Tudíž každý xyz Submachine může mít svůj vlastní centrální bod [Root Submachine]
 • Každý bod xyz není tedy bodem, ale spíše krychlý nebo sférou prostoru.
 • Subnet se může rozšiřovat do nekonečna.
 • Lidé Submachine vytvořili a byly klíčoví v jeho ranných fázích. Ale jak jej vyvíjeli dále, tak ho eventuleně opustili a Submachine tak sám začal nezávisle rozšiřovat.
 • Většina Submachininů, The Edge a možná The Core jsou spravovány sub-boty.
Doslov

Vyzývám jakékoliv další výzkumníky a teoretisty, kteří k této eseji přispěly, nebo poukázaly na jakékoliv její nedostatky. Prosím omluvte jakékoliv nepřesnosti této eseje. Předcházelo jí dlouhé studium které bylo těžké sepsat, ale doufám, že nabízí jakýsi obecný pohled na fungování Sub-netu.

Komentáře

Inirdin Eventis píše…
Tohle mi nějak nesedlo... Nejdřív je Submachine portál pak místnosti. Pak i samotný prostor -_-
Podstatu Submachine je podle mě void nikoliv portály. Ty portály tam lidi vytvořili aby se mohli mezi oblastmi ve voidu přesouvat. Část kde vysvětluje že portálem v rootu se můžete posouvat jen v kladném kvadratu je podle mě naprostá kravina... Ty kombinace těch platů vůbec nijak nemusí souviset s reálným umístěním cílového portálu vůči portálu v rootu.A když už jsme tak u toho... Pokud se lidé poprvé objevili v rootu, jak se odtamtud kurva dostali jinam? Nemůžu říct že by se to v submachine hemžilo silnicemi.
Btw. Autor této "eseje" jaksi absolutně ignoruje nejvíc podstatnou věc v celé sérii... A to automat v Sub 2 jménem Submachine...

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Sub-Portál: Forum

Archiv

Zobrazit více