Návod na Submachine Universe


Tento návod neobsahuje zjišťování kódů k jednotlivým lokacím a jejich objevování, jelikož by musel být moc komplexní. K tomuto účelu použijte seznam lokací, podlokací nebo rejstřík. Tento návod slouží pouze k rychlému dokončení hry a proto Vám mohou zůstat některé předměty nevyužité.

000
Seberte notes (notebook) pro poznámky. Jděte doleva, tlačítkem otevřete dveře, vlezte dovnitř, pak doprava. Shoďte mýdlo (soap) z umyvadla a pak jej seberte. Běžte doleva a dolů, prostřední páčku dejte nahoru. Vraťte se nahoru, jděte ven, dolů a doprava k portálu, přesuňte se do lokace 010.

010
Běžte doleva od portálu, seberte všechny tři drahokami (wisdom gem) zde zdi. Pak běžte doprava od portálu, odsuňte barel a seberte krychlovou kamennou zátěž (weight stone). Vraťte se k portálu a přesuňte se do lokace 001.

001
Běžte doleva, zazvoňte zvonem a běžte pětkrát doprava, otevřete dveře, jděte dovnitř, oddělejte poklop a vlezete do potrubí, běžte dolů a do karma portálu.


CHR
Běžte doleva, seberte kolo (valve) a vraťte se karma portálem do 001 a odtud číselným portálem se přesuňte do 513.

513
Běžte doprava, nahoru a doprava, seberte kamennou desku (stone plate) a vraťte se k portálu, přesuňte se do 399.

399
Jděte doprava, dvakrát dolů a zase doprava, vstupte do karma portálu.

SPN
Od karma portálu pokračujte doprava, zde umístěte do zdi kamennou desku (stone plate). Pak běžte od karma portálu doleva a sebrete trojúhelníkový symbol (sigil), vraťte se do 399 a odtud do lokace 378.

378
Po žebříku sejděte dvakrát dolů a pak doprava, seberte klíč od pyramidy (pyramid key), pak pokračujte dvakrát doleva a vstupte do karma portálu.

HPL
Od karma portálu jděte doprava a trojúhelníkový symbol (sigil) umístěte do výklenku ve tvaru trojúhelníku. Vytvoří se světelný most, pokračujte po něm doprava a pak do karma portálu.

LAV
Jděte doleva, dvakrát dolů, doprava a pak nahoru. Zde seberte dílek B (tile b). Nyní se vraťte skrz portály do 378 a odtud se přesuňte do lokace 731.

731
Běžte dvakrát doprava, k trezoru přidělejte kolo (valve), ten se otevře a bude v něm karma portál, vstupte.

LCR
Jděte doprava, klíčem od pyramidy (pyramid key) odemkněte malou skříňku, z ní seberte knoflík (shutter switch) a poté se vraťte do 731.

731
Od trezoru pokračujte doprava a knoflík (shutter switch) umístěte do výklenku nalevo nad velkým poklopem. Ten se otevře a za ním bude další karma portál, opět vstupte.

AWY
Od karma portálu doprava, seberte mosaznou páčku (lever handle), vraťte se do 731 a odtud se přesuňte do 875.

875
Běžte dvakrát doprava, sebrte další mýdlo (soap) a vraťte se k portálu, pokračujte do 966.

966
Jděte dvakrát doleva, vstupte do karma portálu.

WIQ
Pokračujte doprava, dvakrát nahoru a potom vstupte do dveří. Jděte dvakrát doleva a vstupte do trhliny ve zdi, seberte kus křídy (piece of chalk) a vraťte se k portálu v 966 a pomocí něj se přesuňte do 291.

291
Od číselného portálu jděte třikrát doleva a vstupte do karma portálu mezi sloupy.

KIM
Jděte dvakrát doprava, vložte do koule křídu (piece of chalk) a pomocí tlačítka u stroje do ní implementujte energií karmy. Poté křídu vytáhněte, vznikne Vám z ní karmická křída (karma infused chalk). Nyní se vraťte k číslenému portálu v lokaci 291.

291
Teď pro změnu běžte od čísleného portálu čtyřikrát doprava a vstupte do dalšího karma portálu v lokaci.

MNT
Jděte doleva a zapamatujte si náčrt na zdi, pak pokračujte dvakrát doleva a vložte do strojte jeden drahokam (wisdom gem). Nyní se vraťte do 291 k číselnému portálu a odtud se vraťte do místnosti 000.

000
Jděte doleva, nahoru a doprava a jste zpátky u postele, kde jste začali. Stroj z MNT navázal signál s displayem u postele, posuňte páčky tak, jak jste je měli načrtnuté na zdi v lokaci MNT, otevře se Vám uzávěr, tím otočte a pak se vraťte do MNT, přes 291.

MNT
Běžte od portálu třikrát doleva. Otevřel se poklop na straně hory, vlezte dovnitř, pak pokračujte dvakrát doprava a objevíte se v příbytku. Seberte dračí jazyk (dragon tongue) ze stoličky a pak se přesuňte do lokace 523.

523
Od portálu běžte doleva, dejte kamennou zátěž (weight stone) do výklenku ve zdi. Pokračujte třikrát doprava, seberte další kamennou zátěž (weight stone), pokračujte doprava, seberte plasmovou ampulku (plasma vial), která je položená na stroji. Nyní se přesuňte do lokace 728.

728
Jděte sedmkrát doprava a vložte zde plasmovou ampulku (plasma vial), ta Vám otevře karma portál, vstupte.

SZA
Běžte doleva, do výklenku opět vložte kamennou zátež (weight stone), ta Vám sundá žebřík v lokaci 523, pak se přesuňte do lokace 404.

404
Od portálu jděte dvakrát doprava, sebrete kostku od zvonu (bell cube) a přesuňte se poté do lokace 950.

950
Běžte doprava, nahoru a zase doprava. Ke zvonu přidělejte kostku (bell cube) a zazvoňte zvonem, tak aby se kostka vznášela ve vzduchu. Pak se přesuňte do 840, je tu poněkud neobvyklý portál, který umí jen s jedničky a nuly, proto se budete muset mezitím přesunout ještě jinam.

840
Jděte doprava, dvakrát dolů, doleva, stiskněte páčku, dvakrát doprava, dolů, doprava, stiskněte druhou páčku. Vraťte se k portálu a odtud pokračujte, doleva, dvakrát nahoru a stiskněte třetí páčku. Zase zpátky k portálu a odtud doprava, dvakrát nahoru (zde se otevřel další žebřík díky zvonu v 950), třikrát doprava a stiskněte čtvrtou a poslední páčku. Vraťte se do pukliny, dvakrát doleva, dolů a doleva. Pokud jste stiskli všechny čtyři páčky, měl by se Vám zde nyní otevřít oválný symbol (sigil), seberte jej a přesuňte se do 523.

523
Doprava, nahoru (otevřel se žebřík díky lokaci SZA), třikrát doleva a vstupte do karma portálu.

AQA
Jděte dolu, doleva a nahoru. Do stroje vložte další drahokam (wisdom gem), pak pokračujte dvakrát dolů a do dalšího karma portálu.

JTS
Jděte dvakrát doprava a do výklenku vložte oválný symbol (sigil), pak se vraťte k žebříku v druhém patře lokace 523.

523
Od žebříku jděte doprava a vlezte do dalšího karma portálu.

NPG
Jděte doleva a nalevo nahoře uprostřed ničeho je další karma portál, vstupte.

GLO
Běžte doleva, nahoru a vložte zde mýdlo (soap) mezi elektrické obvody, tím přerušíte sekundární bezpečnostní systém. Pak se přesuňte do lokace 100.

100
Jděte doprava, vložte do stroje drahokam (wisdom gem), pak jděte dvakrát doleva, otočte kolem a to shodí žebřík. Vyjděte po něm nahoru a pak vstupte do karma portálu.

FAR
Jděte doprava, seberte z výklenku karmickou nádobu (karmic vessel) a pokračujte nahoru. Zde stiskněte první z těchto páček s třemi kontrolkami, poté se přes lokaci 966 přesuňte do karma lokace WIQ.

WIQ
Doprava, dvakrát nahoru a pak do dveří. Dvakrát doprava, do dveří. Měli byste se nacházet na půdě laboratoře, jděte dvakrát doprava a karmickou křídou (karma infused chalk) nakreslete žebřík nahoru. Poté vyjděte po žebříku nahoru a pak z okna ven, doleva a v komíně najdete další karma portál, vstupte.

OBS
Jděte doleva, dolů a dvakrát doleva. Použijte mosaznou páčku (lever handle) a tím shodíte žebřík. Pokračujte nahoru, doleva a do dalšího karma portálu.

TBK
Jděte nahoru, zapamatujte si jak jsou rozmístěné šrouby, pak se vraťte dolů, jděte dvakrát doleva a podle šroubů nastavte páčky, až je nastavíte správně rozbije to stroj a uslyšíte výtok vody. Až se tak stane jděte doprava, seberte dílek A (tile a) a pomocí karmické nádoby (karmic vessel) naberte karmickou vodu (karmic water) ze stroje. Vraťte se přes lokace OBS, WIQ k portálu v 966 a přesuňte se do lokace 628.

628
Běžte od portálu doprava a stiskněte červené tlačítko, to vás přesune do GZB.

GZB
Pokračujte doprava a do misky nalijte karmickou vodu (karmic water), to vám zpřístupní karma portál, vstupte.

FUR
Jděte dvakrát doleva a stiskněte druhou páčku se třemi kontrolkami. Nyní se přes GZB vraťte do 628 a odtud se přesuňte do lokace 452.

452
Doleva k soše a použijte karma portál.

SWT
Běžte na jednu nebo na druhou stranu čtyřikrát (smyčka) a tam u toho nejmenšího kamínku najeďte kurzorem do vzduchu, je tu další karma portál a docela špatně se hledá. Tak pozor na to, taky jsem strávil dost času, než jsem ho našel. Vstupte.

FSR
Doprava, dolů a doleva. Stiskněte třetí a poslední páčku se třemi kontrolkami, poté se přesuňte do lokace 355, přes SWT a 452.

355
Jděte nahoru, doleva a nahoru, pokud jste zámčkli všechny tři páčky s kontrolkami (FAR, FUR, FSR), mělo by všech devět kontrolek svítit zeleně, v tom případě můžete stisknout páku a tím se Vám otevře karma portál, pokračujte do něj.

JVP
Běžte doprava a dolů a stejně jako v lokaci GLO zde přerušte primární bezpečnostní systém mýdlem (soap), nyní přes 355 pokračujte do lokace 614.

614
Od číselného portálu doprava, seberte z dolního šuplíku druhý dračí jazyk (dragon tongue) a poté se přesuňte do lokace 103.

103
Od portálu běžte třikrát doleva, vložte oboum drakům do úst jazyky (dragon tongue) a otevřete kamenné dveře. Vstupte a pokračujte do karma portálu.

DEF
Jděte dolů a dvakrát doleva. Díky tomu, že jste přerušili oba bezpečnostní systémy v lokacích GLO a JVP se Vám zde nyní otevřelo potrubí, vlezte dovnitř. Pokračujte dvakrát doprava a pak do portálu.

BRG
Nyní jděte od portálu desetkrát doprava a zde seberte dílek D (tile d), nyní se přes DEF a 103 přesuňte do lokace 438.

438
Jděte nahoru a doleva, použijte karma portál třikrát za sebou, přes místnosti JAT a JKO se dostanete až do JSK.

JSK
Poznáte to tak, že je zde lano dolů, sejděte po něm. Zde seberte dílek C (tile c), který se zpřístupnil díky oválného symbolu, který jsme umístili v lokaci JTS. Když už máte všechny dílky jděte přes lokace 966 a WIQ zpátky do lokace OBS.

OBS
Od karma portálu jděte doleva, dolů a zase doleva. Zde umístěte všechny dílky (tile a, b, c, d). Najednou se před Vámi objeví žebřík, jděte po něm čtyřikrát nahoru. Pak jen klikněte na tlačítko nalevo, přisune se k Vám poslední, zelený karma portál. Vstupte do něj a sledujte kam až se dostanete.

Komentáře

ent píše…
ten panel nad posteli nic nedela jaka je kombinace jakoo
Oqapo píše…
[1]: Máš to tam napsané, nejprve musíš v MNT hodit wisdom gem, tím se v 000 panel aktivuje a kombinaci máš nakreslenou taky v MNT.
ent píše…
no srouby tky nejdou mám asi error nebo sem něco neudelal :(
ent píše…
no ale ty cary jsou nahoru a srouby na lezetop jako ze zavreny a nic to nedela jak stroj tak panel :(
Oqapo píše…
[4]: Napiš co všechno máš u sebe, třeba ti něco chybí.
ent píše…
karmic vesel,companion cube a mydlo
ent píše…
tak to je rozbitý :/
Oqapo píše…
[7]: Tak to nevím, inventář vypadá normálně. Zkus začít novou hru a ještě si ji aktualizovat, Mateusz dnes vydal nějakou opravu.
ent píše…
ahá a jak aktualizovat ? :
Oqapo píše…
[9]: Normálně to stáhneš znovu a nahradíš staré soubory za nové.
ent píše…
stacilo dat new game :d
Oqapo píše…
[11]: Jasně, ale pokud je třeba nějaká chyba ve hře, která ti tohle způsobila, tak by bylo logický aktualizovat.
ent píše…
ta strecha laborky takova zelená lol to uz je hodne stará když byla červená to uz tam bloudíme rok né li vic :)
ent píše…
a ten konec mi pripominal sub 10 takze je tam mur a liz na cizi planete pokryte piskem a stary satelity co to kua je za planetu ?
Oqapo píše…
[13]: Ona se každá ta hra totiž nejspíš odehrává v jiném čase a třeba i v jiné vrstvě.[14]: Jj, to Mateusz prostě použil poušť ze Sub10, akorát tam místo Mura s Liz dal hvězdárny Kdosi na Pastelland forum psal, že je to kreslený podle hvězdárny v Hradci Králové.
ent píše…
no chtelo by to vic mistnosti a méně portálů už se mi dela guláš
Oqapo píše…
[16]: Taky mě to sralo, když jsem to psal. Všechno by se to nacpalo do pěti lokací, ale tady musíš věčně skákat z lokace do lokace.
polo píše…
Konečně návod na Universe, dobrá práce díky!
Oqapo píše…
[18]: Není zač

Populární příspěvky z tohoto blogu

Blog byl napaden!

Kulturní vlivy #1: UVB-76

Sub-Portál: Forum

Archiv

Zobrazit více